Устав на Института за местно и регионално развитие

І. Общи положения

 

Чл. 1.  (1) Сдружение с нестопанска цел “Институт за местно и регионално развитие”, наричано по- долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, което обединява физически и юридически лица, които признават и приемат този устав.

            (2) Общественополезната дейност се осъществява в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящия устав и действащото законодателство в Република България.

Чл. 2. Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

Чл. 3.  (1) Сдружението е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за подпомагане и формулиране на интересите на отделните общини, региони, райони и кметства с цел въвеждане на второ ниво на самоуправление в Република България на равнището на регионите за планиране.

            (2) Сдружението функционира на принципите на доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

            (3) Дейността на сдружението е насочена основно към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в Република България на основата на европейските ценности, като основен партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионално управление и гарантиране на устойчиво развитие на общините и регионите в Република България.

Чл. 4.  Сдружението представлява и защитава интересите на своите членове пред държавата, органите на местно самоуправление и местна власт, обществени и неправителствени орнизации, юридически и частни лица, международни организации.

Чл. 5.  Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза, като прилага и осигурява:

5.1. Свобода на сдружаване и доброволност на членството;

5.2. Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало;

5.3. Равнопоставеност между членовете и колективност при вземането на  решения;

5.4. Задължителност на решенията и нормативните документи на Общото събрание и Управителния съвет;

5.5. Стриктно спазване на нормативната уредба, отнасяща се до дейността на сдружението и неговите членове;

5.6. Партньорства на национално, регионално, трансгранично и европейско ниво;

5.7. Обединяване усилията на местно и регионално ниво за изграждане на капацитет на градско и регионално ниво за формиране на публични политики в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС;

5.8. Независимост на екипа от преки партийни влияния;

5.9. Обективност на анализите и оценките;

5.10. Обезпечаване формулирането на политики и подпомагане на политическите решения на местно, регионално и национално равнище.

5.11. Института открива регионални клонове.

 

Наименование

 

Чл. 6   (1) Наименованието на сдружението е “Институт за местно и регионално развитие”.

                         (2) Наименованието задължително се изписва на български език и може допълнително да се изписва и на чужд език. Наименованието на английски език е Institute for local and regional development.

                         (3) Наименованието се изписва в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа освен неговото наименование и седалище, адрес, данни за неговата регистрация, включително БУЛСТАТ номер.

 

 

Печат

 

Чл. 7. Печатът на сдружението е кръгъл с надпис на български език “Институт за местно и регионално развитие” и на английски език “Institute for local and regional development”, като в средата на печата са ситуирани съкращенията съответно на български и английски език “ИМРР” и “ILRD”.

 

 

Седалище и адрес на управление

 

Чл. 8. Седалището и адресът на управление са: Столична община - район “ Триадица ”, бул. “ Витоша” № 18.

 

Срок

 

Чл. 9. Сдружението не е ограничено със срок.

 

Цели, средства и предмет на дейност

 

Чл. 10. Основни цели на сдружението са:

10.1. Подпомагане развитието на регионалистиката и на местното самоуправление и местната и областна администрация;

10.2. Подкрепа на регионалните, областните и местните власти и администрация за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти;

10.3. Създаване на предпоставки за въвеждане на второ ниво на самоуправление в Република България на равнището на регионите за планиране;

10.4. Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите;

10.5. Подпомагане развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчиво развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика;

10.6.Оптимизиране процесите на развитие на демокрацията във връзка с присъединяването на Република България към ЕС;

10.7. Обективен анализ и оценка на степента на развитие на местното, областно и регионално управление в страната;

10.8. Изграждане на управленски капацитет на местно, областно и регионално равнище с оглед приобщаването към европейското демократично пространство и с цел ефективно участие в общия европейски процес и публични политики;

10.9. Изграждане на партньорски мрежи, както на регионално ниво в рамките на страната, така и в контекста на европейския регионализъм и трансграничното сътрудничество.

Чл. 11.            Предметът на дейност на сдружението за постигане на целите по чл. 10 е:

11.1. Сътрудничество и партньорство със сродни по предмета на дейност европейски и международни институции и организации, както и членство в международни организации, с оглед адекватното приобщаване на българските градове и региони към европейската политика;

11.2. Представителство и защита на интересите на своите членове пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, имащи отношение към проблемите на регионалното, областно и местното самоуправление;

11.3. Разработване предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на регионалистиката, местното самоуправление и местната и областна администрация, както и проекти за други нормативни актове и промяна на съществуващи, засягащи проблемите в дейността на градските власти и регионите;

11.4. Подпомагане общинските и регионални съвети в градовете при разработването на нормативни документи от изключителна тяхна компетентност;

11.5. Подпомагане своите членове при осъществяване функциите им в местната и областна администрация чрез съдействие в методическо, информационно и огранизационно – техническо осигуряване на дейността им;

11.6. Участие в организирането на национална система за обучение и квалификация на кадрите на местната и областна администрация. Разработване, реализиране и участие в програми за обучение, както в страната, така и извън нея, в съответствие с потребностите на своите членове;

11.7. Съдействие при разрешаването на спорове между свои членове, както и между тях и органите на изпълнителната власт.

Чл. 12.            В осъществяване на целите си по чл. 10 сдружението използва следните средства:

12.1. Разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт, които допринасят за усъвършенстване на управлението на градовете и регионите;

12.2. Участие чрез свои членове в работата на институционалните органи при разработване и решаване на проблемите, свързани с градовете и регионите;

12.3. Указва консултантски, експертни и други услуги на своите членове и партньорски организации;

12.4. Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното и областно управление и публичната администрация;

12.5. Насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на регионалното развитие;

12.6. Популяризира водещия опит и иновационните практики в областта на градското самоуправление и регионалистиката, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение;

12.7. Координира и сътрудничи с други неправителсвени организации с нестопанска цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението;

12.8. Указва методическо и организационно подпомагане на членовете си;

12.9. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на своите членове и кадри, както и на трети лица;

12.10. Осъществява издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областта на местното самоуправление, областното управление и регионалистика;

12.11. Създава самостоятелно или в партньорство свои фирми или кооперации за осъществяване на целите си;

12.12. Участва самостоятелно или в партньорство с държавата, общини, регионални организации, НПО, стопански субекти и др. в програмни проекти на предприсъединителни фондове, грантове и др. чуждестранни източници, както и в български проекти и програми;

12.13. Разработване на стратегии и управленски програми, както и анализи и прогнози на местно, областно и регионално равнище в сферата на публичните политики в съответствие с европейските ценности и стандарти;

12.14. Подготвя анализи за необходимостта от обучение и сътрудничество;

12.15. Поддържа база данни с информация относно преминалите обучение;

12.16. Създава и поддържа информационен център с библиотека по въпросите на местното самоуправление, областното управление и регионалистика;

12.17. Издава информационни издания, лекторски материали, сборници с лекции и други, свързани с обучението, което предлага институтът;

12.18. Организира приложни изследвания в областта на административната наука, на европейската регионалистика, както и по други въпроси, свързани с професионалната квалификация и преквалификация на служителите в местното самоуправление, областното управление и регионалистика.

           Чл. 13. (1) При осъществяване на дейността си сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на целите по чл. 10 от устава.

                         (2) Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва: организиране и финансиране на семинари и курсове за обучение и квалификация на кадри в областта на местното самоуправление, областното управление и регионалистика, разработване на проекти и участие в такива, оказване на експертна и консултантска помощ на местното самоуправление в градовете и регионите; печатна, издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областта на местното самоуправление, областното управление и регионалистика, отдаване под наем, както и други дейности, незабранени със закон.

                         (3) Стопанската дейност, осъществявана по ал. 2 се подчинява на разпоредбите на действащите нормативни актове за съответния вид дейност.

 

Членство

 

Чл. 14.            Членове на сдружението могат да бъдат, както дееспособни физически лица, които имат опит и компетентности или работят в сферата на местното самоуправление и администрация, областно управление и регионална политика, така и юридически лица, осъществяващи дейност в същата сфера, които приемат устава на сдружението, плащат редовно членски внос и работят за изпълнение на неговите цели и задачи.

Чл. 15.            Членството в сдружението е доброволно.

Чл. 16.            Членовете на сдружението се вписват в специален регистър по образец, утвърден от Управителния съвет.

Чл. 17.            Физическите лица - членове на сдружението плащат годишен членски внос в размер и по ред, определен от Общото събрание.

Чл. 18. Юридическите лица – членове на сдружението внасят встъпителна вноска и годишен членски внос в размер и по ред, определен от Общото събрание.

Чл. 19.            Членският внос се отразява в специален регистър по образец, утвърден от Управителния съвет.

.

 

Придобиване на членство

 

Чл. 20.            Всеки кандидат подава писмено заявление до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат, приема и ще изпълнява разпоредбите на настоящия устав.

Чл. 21.            Кандидатите – юридически лица прилагат към заявлението и преписи от документите си за регистрация и решенията на управителните си органи за членство в сдружението.

Чл. 22.            Управителният съвет внася молбата за разглеждане на следващото заседание на Общото събрание, следващо датата на подаване на заявлението.

Чл. 23. Членството се придобива от датата на вземане на решение на Общото събрание.

 

Права и задължения на членовете

 

Чл. 24.            Всички членове на сдружението са с равни права. Всеки член има право на един глас.

Чл. 25.            Членовете на сдружението имат следните права:

25.1. Да инициират и участват в дейността на сдружението и Общото събрание;

25.2. Да участват в управлението на сдружението, да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;

25.3. Да бъдат информирани за дейността и финансовото състояние на сдружението;

25.4. Да ползват имуществото и материалите на сдружението;

25.5. Да участват в обсъждането и решаването на въпроси, представляващи общ интерес;

25.6. Да се ползват от дейността на сдружението и да търсят защита на професионалните си интереси чрез него;

25.7. Да участват във всички прояви на сдружението в страната и чужбина;

25.8. Да бъдат своевременно информирани за всички актове и действия на сдружението и неговите органи;

25.9. Да получават свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на сдружението.

Чл. 26.            Членовете на сдружението са длъжни:

26.1. Да спазват разпоредбите на този устав и решенията на ръководните органи;

26.2. Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите и задачите му;

26.3. Да плащат редовно членския си внос в размер и по ред, определен от Общото събрание;

26.4. С поведението си да не уронват престижа на сдружението;

26.5. Да не използват по какъвто и да е начин участието си в сдружението за цели, противоречащи на Устава, българското и международно законодателство.

Чл. 27. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими, освен в случай на писмено упълномощаване на трето лице за изпълненение на конкретно право или задължение.

Чл. 28. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на дължимите вноски. Членът не отговаря за задълженията на сдружението.

 

Прекратяване и отпадане на членство

 

Чл. 29.            Членството в сдружението се прекратява:

29.1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет; не по – късно от един месец преди датата на напускане;

29.2. Със смъртта или поставянето под запрещение на член - физическо лице;

29.3. Със заличаване от съдебния регистър на член – юридическо лице;

29.4. При заличаване от съдебния регистъра на сдружението;

29.5. При отпадане;

29.6. С изключване.

Чл. 30.            Член на сдружението може да бъде изключен от Общото събрание с обикновено мнозинство по предложение на Управителния съвет, когато:

30.1. Нарушава предвидените в чл. 26 задължения;

30.2. Извърши други действия, които правят по-нататъчното му участие в сдружението несъвместимо.

Чл. 31.            При маловажни случаи на нарушения по чл. 26 Управителният съвет постановява с решение срок за преустановяване на нарушението и отстраняване на неговите последици, при неспазване на което прави предложение за изключване.

Чл. 32.            Член на сдружението отпада когато:

32.1. Не е платил две поредни членски вноски;

32.2. Не е внесъл встъпителната вноска в предвидения срок за юридическите лица.

Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на

сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 33.            Решението за отпадане на член се приема от Общото събрание с обикновено мнозинство.

Чл. 34.            При прекратяване, изключване и отпадане на членство сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

Органи на управление

 

Чл. 38.            (1) Органи на управление на сдружението са: Общото събрание, Управителен съвет и Председател.

 

Общо събрание

 

Чл. 39.            (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание, което се състои от всичките му членове. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

                         (2) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице – член на сдружението, да ги представлява на едно или неограничен брой общи събрания. Пълномощниците нямат право да представляват повече от двама членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

 

Компетентност на Общото събрание

 

Чл. 40. (1) Общото събрание:

40.1. Приема, изменя и допълва устава на сдружението;

40.2. Приема отчет за организационната и финансова дейност на Управителния съвет и Председателя;

40.3. Приема вътрешни актове и програми за дейността на сдружението;

40.4. Избира от своя състав и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя, който е и председател на Управителния съвет;

40.5. Приема решения за приемане, изключване и отпадане на членове на сдружението;

40.6. Приема бюджета на сдружението и отчета за неговото изпълнение;

40.7. Взема решение за участие в други организации;

40.8. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

40.9. Взема решения относно размера, начина и реда за внасяне на членския внос и на имуществените вноски;

40.10. Отменя решенията на другите органи на сдружението, противоречащи на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

40.11. Приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимо имущество на сдружението;

40.12. Определя размера на средствата за издръжка на дейността на административния персонал на сдружението;

40.13. Приема решения за създаване и закриване на научни, консултантски, издателски и стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение задачите на сдружението;

40.14. Взема решения по всички други въпроси поставени в неговата компетентност от закона или настоящия устав.

                        (2)       Правата по ал. 1, т.т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

 

Свикване

 

Чл. 41.            Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания. Редовното заседание се свиква най – малко един път в годината от Управителния съвет в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл. 42.            Извънредно заседание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по писмено искане на най – малко една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището.

Чл. 43.            В случай, че Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана по предходния член, то Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

Чл. 44.            (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки член на сдружението. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указания по чия инициатива се свиква.

                        (2) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най – малко един месец преди насрочения ден.

                        (3) Общото събрание разглежда и взема решения само по въпросите, предварително обявени в поканата.

 

Кворум

 

Чл. 45.            (1) Общото събрание е законно, когато присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

                          (2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и на упълномощените представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

Гласуване

 

Чл. 46.            При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

Чл. 47.            Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

47.1. Него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

47.2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Вземане на решения

 

Чл. 48.            (1)        Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решенията по чл. 40, ал. 1, т. 1, т. 8 и т. 11 се вземат с мнозинство – две трети от присъстващите.

            (2)        Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред на заседанието.

Чл. 49. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и органите на сдружението.

Чл. 50.            (1) Заседанията на Общото събрание са публични и се ръководят от Председателят на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанията се водят от заместник – председател на Управителния съвет.

            (2) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

                         (3) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

                         (4) Всеки член на сдружението има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 51.            (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

                         (2) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.

                         (3) Всеки член на сдружението, Управителният съвет или прокурорът могат да сезират съда по регистрация на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решението на Общото събрание или съответствието му с този устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по – късно от една година от приемането му.

 

Управителен съвет

 

Чл. 52.            (1) Управителният съвет се състои от седем човека – членове на сдружението.

            (2) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от четири години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

                        (3) Управителният съвет избира и освобождава от състава си с квалифицирано мнозинство заместник – председател и секретар на сдружението.

 

Правомощия

 

Чл. 53.            Управителният съвет:

53.1. Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;

53.2. Осигурява и организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

53.3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

53.4. Осъществява дейността на сдружението между заседанията на Общото събрание;

53.5. Определя структура, индивидуален размер и форма на заплащане на административния персонал на сдружението по предложение на председателя;

53.6. Организира свикването и провеждането на заседания на Общото събрание;

53.7. Разпорежда се с имуществото на сдружението, при спазване на изискванията на този устав;

53.8. Разглежда и внася годишна план – сметка и отчета за изпълнението й за приемане от Общото събрание;

53.9. Ежегодно изготвя доклад за дейността на сдружението, съдържащ данни съгласно чл. 40, ал. 2 и ал. 3 ЗЮЛНЦ, който се представя в срок до 31 май на всяка година за публикуване в бюлетина на Централния регистър;

53.10. Определя реда и организира дейността на сдружението и носи отговорност за това;

53.11. Приема правила за работата си;

53.12. Взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в правата на друг орган;

53.13. Приема правилник за набиране и разходване на средствата;

53.14. Изпълнява задължения, предвидени в устава;

53.15.Възлага веднъж годишно проверка на дейността на сдружението от лицензиран експерт – счетоводител;

53.16. Осъществява организационно и методическо ръководство върху дейността на своите членове, подпомага и консултира тяхната дейност;

53.17. Одобрява договори на сдружението с трети лица;

53.18. Взема решения за откриване на финансови сметки и целеви фондове;

53.19. Прави предложение до Общото събрание за изключване на членове на сдружението;

53.20. Извършва ликвидация на сдружението по реда на този устав, ТЗ и ЗЮЛНЦ;

53.21. Взема решения за създаване и закриване на специализирани комисии и определя техния състав;

53.22. Утвърждава годишната програма и насоките в дейността на сдружението;

53.23. Организира разработването и изпълнението на програми;

53.24. Приема тригодишен стратегически план за развитие;

53.25. Решава и други въпроси, възложени му от Общото събрание.

 

Заседания

 

Чл. 54.            (1) Управителният съвет се събира на редовни и извънредни заседания, които се ръководят от председателя.

                        (2) Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по рядко от веднъж на два месеца. Свикването се извършва с покана до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото на заседанието и неговия дневен ред. Поканите се изпращат не по – късно от седем дни преди датата на заседанието.

                        (3) Извънредни заседания се свикват от председателя при писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет. Ако в срок от една седмица, председателят не свика заседание, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

                        (4) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник – председателя или от избран от Управителния съвет негов член.

Чл. 55.            Заседанието е редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.56. За своите заседания Управителният съвет води протокол, който кореспондира с изискванията на чл. 50 от настоящия устав.

 

Решения

 

Чл. 57. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на органа, а тези по чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ, чл. 53.7 и 53.10 от настоящия устав с мнозинство от всички членове.

Чл. 58. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

 

Председател

 

Чл.59. Председателят на сдружението осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на сдружението. Той се избира от Общото събрание, измежду членовете на Управителния съвет, за мандат от четири години. Той е и председател на Управителния съвет.

Чл.60. Председателят на сдружението:

60.1. Представлява сдружението пред органите на ЕС, държавните и регионални органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, юридически и физически лица и други организации в страната и чужбина;

60.2. Подписва официалните и финансови документи от името на сдружението;

60.3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и Общото събрание;

60.4. Осъществява координация и взаимодействие между органите на сдружението;

60.5. Извършва и други дейности, възложени му от Управителния съвет;

60.6. Сключва договори, свързани с дейността на сдружението;

60.7. Провежда информационната политика на сдружението;

60.8. Внася в Управителния съвет и Общото събрание ежегоден доклад за дейността и състоянието на сдружението;

60.9. Изпълнява решенията на Управителния съвет и Общото събрание;

60.10. Организира дейността на сдружението и го управлява;

60.11. Разработва и представя за одобрение от Управителния съвет и Общото събрание годишна програма и годишен бюджет на сдружението;

60.12. Организира изпълнение на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;

60.13. Назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност;

60.14. Ръководи и координира дейността на звената по чл. 40.13 от настоящия устав, назначава и освобождава ръководителите им по предложение на Управителния съвет;

60.15. Отговаря за изпълнението на годишния бюджет на сдружението и се отчита за това пред УС в края на всяко шестмесечие;

60.16. Стопанисва и управлява имуществото на сдружението по реда на Устава;

60.17. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на сдружението;

60.18. Осигурява организационно – техническо обслужване на дейността на Общото събрание и Управителния съвет;

60.19. За дейността си председателят се отчита пред Управителния съвет с писмен отчет на шестмесечие;

60.20. Изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет или Общото събрание.

Чл. 61.            При отсъствие или трайна невъзможност на председатателя да изпълнява функциите си и с решение на Управителния съвет, те се поемат от заместник – председателя.

 

Имущество

 

Чл. 62.            (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

            (2) Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

                         (3) Имуществото на сдружението се разходва за постигане на целите по чл. 10 от настоящия устав. Сдружението не формира печалба.

Чл.63. Източници на средства на сдружението са:

63.1. Отчисления от членския внос и встъпителните вноски;

63.2. Отчисления от брутните приходи от стопанисване на базата и съоръженията;

63.3. Субсидии от държавата и общините;

63.4. Субвенции от държавата;

63.7. Дарения и спонсорства;

63.8. Доброволен труд;

63.9. Стопанска и допълнителна стопанска дейност, предвидена в настоящия устав;

63.10. Приходи от собствено имущество;

63.11. Средства от програми и проекти, финансирани от вътрешни и международни организации;

63.12. Средства от обучение и експлоатация на учебна база;

63.13. Приходи от продажба на печатни издания;

63.14. Други източници.

Чл. 64.            При приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание има право да вземе решение с мнозинство от половината от общия брой на членовете на сдружението за допълнителна имуществена вноска на членовете.

Чл. 65. Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени в този устав. Сдружението не разпределя печалба.

 

Преобразуване, прекратяване и ликвидация

 

Чл. 66.            Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 67.            Сдружението се прекратява:

67.1. По решение на Общото събрание;

67.2. По решение на СГС в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

Чл. 68. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по смисъла на Търговския закон.

Чл. 69 (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

                         (2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предоставя на държавата.

                         (3) След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от СГС.

            Чл. 70. Воденето на книги, разходване на имущество, преобразуването, ликвидацията и предоставяне на имущество след ликвидацията се извършват по реда на чл. 40, 41, 42, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Този устав е приет на учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Институт за местно и регионално развитие за извършване на общественополезна дейност, проведено на 14. 04. 2005 година в град София.

§ 2. Списъкът на учредителите, подписали устава, да се счита неразделна част от него.

§ 3. За неуредените в този устав случаи, както и за тълкуване и прилагане на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

Уставът е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за СГС и сдружението.