Документи

Устав на Института за местно и регионално развитие ­

І. Общи положения

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел “Институт за местно и регионално развитие”, наричано по- долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, което обединява физически и юридически лица, които признават и приемат този устав.

(2) Общественополезната дейност се осъществява в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящия устав и действащото законодателство в Република България.

Пълният тест на устава

Стратегия за местна и регионална реформа на АБГР

Местното самоуправление е ключова политическа тема за Асоциацията на българските градове и региони (АБГР). Тя е в сърцевината на нашата ценностна система и цел на основните ни политически действия през изминалите години. За нас засилването и укрепването на местното самоуправление е от първостепенно значение. Това изразява нашето разбиране, че успешно е онова общество, в което проблемите се решават на мястото на тяхното възникване с ресурси, които са изцяло под контрола на гражданите и местните власти. Днес, когато България е пълноправен член на Европейския съюз, ние сме длъжни да продължим с ускорени темпове реформите в местното и регионалното управление. В момента България е една от четирите страни-членки, в които решенията за политиката на регионално ниво се вземат от централната власт, макар че две трети от европейските директиви по принцип се изпълняват на местно и на регионално равнище.

Пълният текст

Резолюция за реформата в местното самоуправление

България е страна с висока степен на централизация на властта и слабо местно самоуправление. Още в началото на прехода бе създаден модел, драстично съкращаващ компетенциите на местното самоуправление и съответно на гражданите в решаването на местните проблеми и използването на местните ресурси. Неравномерното разпределение на отговорностите между местната власт и правителството в полза на последното елиминира един от основните принципи в демократично устроените държави - принципа на субсидиарността. Правителствата у нас не са в състояние да осигурят равномерно социално-икономическо развитие на общините, а те нямат самостоятелност да градят политика по места за реформи в рамките на евроинтеграционните процеси.

Пълният текст на резолюцията