Проекти

Асоциацията на българските градове и региони СПЕЧЕЛИ проект Програма за обучение в начина на работа на ЕС (политики и проектни инструменти) за представители на НПО и местната власт в Югозападен планов регион” по програма PHARE- Развитие на гражданското общество BG 2005/017-353.01.01

 

Партньори на АБГР в проекта са Институт за местно и регионално развитие /ИМРР/ и Гражданско сдружение “ЕВЕТ”.

 

Програмата за обучение се състои от 4 тренингови семинара в областните центрове – Кюстендил, Благоевград, София и Перник.  В резултат на програмата ще бъдат обучени 60 представители на гражданското общество от 52 общини на региона.

 

Целевите групи на проекта са:

 

  • Членовете на НПО, ангажирани за развитие на гражданското общество в региона
  • Представители на местната администрация в региона

 

 

Проектът е насочен към решаване на следните проблеми и нужди на целевите групи, регистрирани в редица семинари и тематични обсъждания от членовете на АБГР:

  • Недостиг на информация за целите, политиките и начина на работа в ЕС
  • Недостиг на практически знания и умения за работа с механизмите на пред-присъединителните и структурните фондове, както и по-важните проектни инструменти

 

Очакваните резултати от проекта:

-         нарастване на административния капацитет в региона чрез повишаване квалификацията на обучените представители относно процеса на евроинтеграция

-         нарастване на капацитета за усвояване на финансови средства в региона чрез повишаване знанията и уменията за работа с финансовите инструменти

 

 

 

 

Информационен бюлетин

 

проект: Тренингова програма за начините на работа на ЕС /политики и проектни инструменти/ за НПО и общинската администрация в Югозападен планов регион

 

 

Програмата за обучение има за цел да подкрепи НПО и общинската администрация в процеса на присъединяване чрез повишаване на капацитета им за планиране, реализиране, мониторинг и оценка на европейски проекти и програми. 

Конкретните цели на проекта са свързани с практическо обучение в сферите на:

· История, цели, политики и начини на работа в ЕС

· Ролята на НПО и местната власт в присъединителния процес и трениране на умения за усвояване на предприсъединителни фондове и финансови средства по Оперативните и други европейски програми. Запознаване с основни проектни инструменти. 

· Изграждане на подходяща мотивация на представителите на гражданското общество в региона за активиране на проектното начало

· Тренинг на комуникативни умения и капацитет за работа в екип и решаване на конфликти в общинската администрация

· Придобиване на способности за определяне на местни и регионални проблеми, трениране в подготовка на работни програми и вземане на решения като инструменти на гражданското общество

 

Очаквани резултати от проекта:

Ще бъдат обучени 60 представители на гражданското общество от 52 общини в Югозападен регион. Програмата включва провеждането на 8 семинара, които ще бъдат проведени в рамките на два модула.

 

Програма на I семинарен модул:

1 Въведение в европейска интеграция /принципи на създаването и разширяването на ЕС – история, цели, институции, политики, начин на работа/ 

2 Регионалната политика на ЕС и ролята на НПО и местната власт в процеса на присъединяване

3 Тренинг за придобиване на базисни умения за идентифициране на местни и регионални проблеми 

4 Техника за  изграждане на релевантна мотивация на представителите на гражданското общество в региона 

 

Програма на II семинарен модул:

1 Механизми на предприсъединителните и структурни фондове

2 Въведение в проектните инструменти /Мениджмънт на проектния цикъл/

3 Проектен мениджмънт (проектен цикъл: развитие, мониторинг, контрол и оценка/ - Практическо обучение

4 Тренинг на комуникационни умения и умения за решаване на конфликти за местното самоуправление  и НПО