Форум „Местна интеграция на бежанци: възможности за развитие“

На 24 октомври Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“.

Основната цел на събитието беше да събере представители на всички заинтересовани страни, които имат роля в процеса на интеграция на бежанци – включително международни организации, държавни органи и публични институции, органи на местно управление, НПО и на частния сектор.

Форумът изведе на преден план един практичен поглед върху проблема, като постави фокус върху възможностите, които бежанците могат да създадат за местните общности и бизнес. По тази причина внимание беше обърнато на добри практики за интеграция на бежанци, които са в полза както на тях самите, така и на приемащата общност. Представител на община от Хърватия – страна с подобен на българския политически и икономически контекст сподели опит по темата.

Участниците на форума получиха информация за достъпните механизми за финансиране на общини и други заинтересовани страни, които осъществяват интеграционни дейности.

Българският съвет за бежанци и мигранти представи новата си книга „Добри практики в интеграцията на бежанците с европейско финансиране“.